Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím našeho on-line obchodu

 

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies

 

Základní údaje

 

Dodavatel – elektromaterial Praha internetový obchod

 

Provozovatel: Moehr, s.r.o

 

Místo podnikání: Kladenská 90, Úhonice 252 18

 

Tel.: 311 510 495

 

Email: elektromaterial.praha@gmail.com   Web: http://www.elektromaterial-praha.cz/

 

Ičo: 26446430 

 

Dič: CZ26446430 

 

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka č. 60319

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 3233612036/5500 Raiffeisenbank a.s.

 

Objednávky přijímáme přes internetový obchod

 

 

Prohlašujeme, že dle Zákona o Elektronické evidenci tržeb – nejsme členové EET

 

Přijímáme platby pouze převodem na účet

Nepřijímáme platbu v hotovosti

 

Provozní  doba : Pondělí až Pátek 9-15.30hod

Odpovědná osoba : Miroslav Král

Upozornění pro majitele stránek, eshopů a jiných médií či provozovatelů jakýchkoliv stránek, tiskovin apod.

·         Kopírování textu s celého webu je možné pouze v případě, že bude umístěn k textu HTML odkaz na naše stránky.

·         Příklad odkazu:  Zdroj: http://www.elektromaterial-praha.cz/

Kopírování textu s celého webu bez našeho souhlasu je trestné a proti tomuto jednání bude právně postupováno jako v případě nekalosoutěžního jednání, dle § 44 obchodního zákoníku.

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

·         Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese - http://www.elektromaterial-praha.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Viz údaje adresa kontakt výše.

 

 

 

·         Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

·         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné a třeba sjednat v kupní smlouvě.

 

·         Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

·         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

·         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

·         Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží.

 

·         Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

·         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

 

·         Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 

·         Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

·         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

·         Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky.

 

·         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 

·         Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

·         Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „viz technické řešení v e-shopu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

·         Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou obdržení objednávky.

 

·         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

·         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

·         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

·         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

·         V hotovosti v provozovně prodávajícího viz kontakt základní údaje.

 

·         V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

 

·         Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo účtu pro bezhotovostní platby: 3233612036/5500 Raiffeisenbank a.s.

 

·         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

·         Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží.

 

·         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

·         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

·         V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

·         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

 

·         V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

·         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

·         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

·         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

·         Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

·         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 

 

Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

 

·         Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž mu prodávající zašle prostřednictvím elektronické pošty.

 

·         Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

·         V našem internetovém obchodě nabízíme kupujícímu možnost vrácení zboží bez udání důvodu a to na dobu 21 dnů od nákupu/od převzetí zboží/.

 

·         Tuto možnost poskytujeme, protože chápeme, že kupující kupuje zboží např. jako dárek.

 

·         tuto námi nabízenou možnost musí kupující zažádat písemně prostřednictvím elektronické pošty, kde mu bude tato možnost námi odsouhlasena a zapsána do dokladu-faktury.

 

·         Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

·         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

·         V případě odstoupení od smlouvy - obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

·         Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 

·         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

 

Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto:

 

·         Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení.

 

·         Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

 

·         Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.

 

·         Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 

·         V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

·         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

·         Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

 

·         V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

·         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

·         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

·         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

·         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

·         V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

·         Doporučujeme kupujícímu porušení obalu fotograficky zdokumentovat a dokumentaci poskytnout prostřednictvím elektronické pošty prodávajícímu.

 

Ustanovení pro nevyzvednutí zásilky

 

·         V případě, že si kupující nepřevezme zásilku na dobírku bez udání důvodu a zjevných příčin, které mu v tomto bránily je prodávající oprávněn vymáhat škodu.

 

·         Kupující souhlasí s vymáháním škod vzniklých tímto jednáním (prokazatelné náklady na poštovné) a se smluvní pokutou 200,- Kč (částka pokrývá zbytečné náklady na znovu přijetí zboží do systému, vystavení na webu a účetní operace s tím spojené).

 

·         Tato částka bude fakturována do 14 dnů od vrácení zásilky na adresu internetového obchodu. V případě neuhrazení těchto nákladů a smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti bude pohledávka postoupena a odprodána společnosti pro odkup pohledávek.

 

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

·         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

 

·         Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

·         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

·         Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

·         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

·         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

·         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy/výše uvedeného emailu/

 

·         Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

·         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

·         Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

·         Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

·         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

·         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

·         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

·         Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

·         Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

·         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

·         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

·         Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

·         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

·         Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

·         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

·         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

·         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

·         Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

·         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

·         V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

DORUČOVÁNÍ

 

·         Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 

 

·         Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

·         Kupujícímu před prvním použitím radíme přečíst si návod k použití, který také najdete na našich stránkách u daného výrobku.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 

·         Při prodeji spotřebního zboží má kupující právo uplatnit odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží.

·         Jako záruční list slouží (potvrzení) daňový doklad – faktura.

·         Záruka se v žádném případě nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním.

·         Kratší životnost zboží v takovém případě není možné považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

·         Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tj. záruční list a potvrzení.

·         Garance - všechny záruční reklamace, kde se závada objeví do 30 dnů od Vámi převzatého zboží, vyřešíme výměnou zboží za nový kus.

·         Reklamované zboží zasílejte kompletní včetně příslušenství.

·         Garance výměny zboží se v žádném případě nevztahuje na mechanické poškození.

·         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

·         Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při dodání nenese žádné vady.

·         Má-li zboží vadu nebo nemá vlastnosti zboží dále dle příslušného zákona (§ 2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

·         Právo kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady - tj. záruční odpovědnost,  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

Internetový obchod společnosti MOEHR, s.r.o.

Místo podnikání: Kladenská 90, Úhonice 252 18

Tel.: 601 551 788

 

·         reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve velmi složitých situacích max. do 3 pracovních dnů.

 

·         Reklamace včetně závady bude poté vyřízena nejpozději do třiceti 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

·         Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o závadu, kterou nelze odstranit.

 

·         Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byla věc zakoupena.

 

·         V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši - náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací.

 

·         V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a také ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud se však ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

 

·         Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem a také jaký je způsob vyřízení.

 

·         Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

·         Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

·         Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

·         Prodávající zašle vyřízení reklamace emailem tj. elektronickou cestou.

 

Záruka se nevztahuje na:

Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku

·         Poruchy způsobené vyšší mocí.

·         Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).

·         Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.

·         Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

·         Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

·         Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.

·         Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).

·         Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího).

·         Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.

·         Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

 

Reklamace a reklamační řád

Reklamace

·         Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo pracovat k Vaší spokojenosti?

·         Jak tedy postupovat v tomto případě, když chcete reklamovat zboží  zakoupené v našem internetovém obchodě?

·         Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.

Jak tedy reklamovat?

·         Výrobek můžete zanést nebo zaslat na naši výše uvedenou adresu.

·         Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.

 

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

·         Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek. Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do sídla firmy (prodávajícího). V takovém případě máte stejná práva výměny zboží nebo vrácení peněz.

 

Náklady spojené s Vaší reklamací?

·         Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřizováním reklamace.Jedná se o základní poštovné nutné k zaslání zboží k opravě do sídla firmy (prodávajícího).

 

Mimosoudní řešení reklamace

V případě, že Vaše reklamace na zboží nebude námi uznána ?

Dle zákona vstupuje platnost dne 1.2.2016 možnost mimosoudního řešení. 

V případě že nejste spokojeni s vyřízením reklamace máte právo řešit reklamaci mimosoudně.

Dozor nad mimosoudním řešením má na starosti Česká obchodní inspekce.

Podrobné informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde

 

Neoprávněná a neuznaná reklamace

 

·         Nárok na náhradu těchto nákladů, ale nemáte v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

 

·         Máte-li jakékoliv dotaz ohledně postupu při reklamaci nebo chcete zjistit, jaký je stav reklamace, můžete zaslat dotaz na výše uvedený email nebo volejte výše uvedený tel. kontakt. Rádi Vám poradíme!

 

Odpovědnost za informace

 

·         Provozovatel e-shopu se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby

·         Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.

 

·         Provozovatel e-shopu nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím námi provozovaného e-shopu.

 

·         Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

 

·         Prohlížení a utvoření objednávky na našich stránkách je zdarma.

 

·         Náklady na provoz internetu, který zákazník používá, hradí sám svému provozovateli a poskytovateli internetu.

 

·         Rozumí se tím, že máte vlastní počítač a vlastní připojení k internetu, které hradíte svému poskytovateli tohoto připojení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2.  
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 4.  
 5. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6.  
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

Poučení

 

 

 • Pokud tyto podmínky odporují v některém ustanovení obecně platným právním předpisům České republiky, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení v těchto podmínkách je neplatné. 
 • V případě, že je část těchto obchodních podmínek v rozporu s právními předpisy ČR (např. v důsledku novely zákona), platný je právní řád ČR a daná část obchodních podmínek je neplatná.
 • Prodej a montáž elektrotechnických výrobků. Veškerý sortiment prodávaný na e-shopu http://www.elektromaterial-praha.cz/ musí být namontován v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb. a předpisů a norem souvisejících v platném znění.

 

Upozornění našeho internetového obchodu

 • Barva zboží se může lišit od fota o 10%.
 • Zboží je před odesláním vyzkoušeno, aby byla zaručena 100% funkčnost.
 • Reklamace na zboží se vyřizuje do 30 dnů dle zákona.
 • Zboží není vhodné pro děti do 18 let.
 • Děkujeme za nákup v našem obchodu a přejeme hezký den a příjemný nákup v našem obchodu a shopu.

 

Podniková směrnice 5/2018 - GDPR: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob

 

Společnost MOEHR s.r.o. se sídlem v Úhonice 90, 25218  (dále jen „MOEHR s.r.o.“ nebo „my“), věnuje nejvyšší možnou pozornost zabezpečení osobních údajů našich zákazníků. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými podnikovými pravidly schválenými vedením společnosti.

 

Veškeré údaje, které společnost MOEHR s.r.o. shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po dobu nezbytnou a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

 

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů či jiných obchodních partnerů považujeme za naši základní prioritu. V souvislosti s Nařízením GDPR níže uvádíme zásady zpracování osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, dále jen „DPO“) pro MOEHR s.r.o., disponuje dostatečnými znalostmi o ochraně osobních údajů a jeho základním úkolem je dohlížet na soulad s GDPR. V případě, že bude mít zákazník jakýkoliv dotaz ohledně zpracování svých osobních údajů, má právo se na nás obrátit prostřednictvím emailové adresy moehr@moehr.cz 

 

V tomto dokumentu vedení společnosti dává na vědomí veřejnosti informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména o adresátech zásilek, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakému účelu je používáme, zda při zpracování osobních údajů vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká mají naši zákazníci v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva.

 

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 

a)      identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

 

b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s konkrétním zákazníkem, především e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

 

c)      údaje o objednaných službách, kterými rozuméme zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby a údaje o reklamacích;

 

 

 

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu:

 

a)      bez souhlasu zákazníka na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, 

 

b)      na základě vašeho souhlasu.

 

 

Výběr způsobu zpracování osobních údajů zákazníka, které můžeme provádět bez souhlasu je závislý předešlý na tom, k jakému účelu příslušné zpracování má sloužit a v jaké pozici vůči nám zákazník vystupuje – zda je zákazník jen návštěvníkem našeho webu, nebo má s námi uzavřenou smlouvu či u nás objedná zboží či službu. 

 

Účely zpracování

1.      Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu

V případě, že u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:

 

1.1.      Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás zákazník jako fyzická osoba objedná zboží, zpracováváme zákazníkovy osobní údaje za účelem dodávky zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách.

 

Jestliže u nás zákazník objedná zboží jako zástupce právnické osoby, zpracováváme zákazníkovy osobní údaje za účelem dodávky zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zákazník zastupuje.

 

To, že tyto údaje použijeme za účelem dodávky zásilky nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme především:

 

abychom se zákazníkem mohli o dodávané zásilce komunikovat, například zákazníkovi zaslat potvrzení o přijetí objednávky zboží nebo služeb;

pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme zákazníkovy údaje předat také našemu přepravnímu partnerovi, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

v souvislosti s reklamací;

v souvislosti s zákazníkovými dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátí např. pomocí telefonu (call centra).

Pro tento účel osobní údaje zákazníka používáme po dobu dodávky příslušné zásilky nebo plnění smlouvy.

 

1.2.    Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás zákazník objedná zboží nebo službu nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaném zboží či službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez zákazníkova souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence resp. kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb společností MOEHR s.r.o.

 

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a vnitřní evidence resp. kontroly, zpracováváme zákazníkovy údaje po dobu trvání promlčecí lhůty v délce 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Pokud dojde k zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme zákazníkovy osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez zákazníkova souhlasu) zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a rovněž údaje o objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel zákazníkovy osobní údaje používáme pouze po dobu 6 měsíců od poslední objednávky zboží.

 

Proti těmto zpracováním, která jsou realizována na základě našeho oprávněného zájmu má zákazník právo uplatnit námitku.

 

1.3.    Zpracování na základě plnění právních povinností 

Společnost MOEHR s.r.o. je povinna plnit zákonem stanovené povinnosti. Pokud zákazníkovy osobní údaje zpracováváme právě ze zmíněného důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování zákazníkův souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaném zboží či službách a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud objednávku realizuje fyzická osoba).

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

Pro tyto účely zákazníkovy osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

 

      

2.      Pokud navštívíte náš web

2.1.            Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud zákazník navštíví náš web, do zákazníkova zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme v zákazníkově internetovém prohlížeči nebo pevném disku zákazníkova počítače. Některé cookies nám umožňují propojit zákazníkovy aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevře okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavře. Ve chvíli, kdy zákazník zavře okno internetového prohlížeče, tyto cookies se vymažou. Jiné cookies zůstávají v zákazníkově zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když zákazník navštíví webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do zákazníkova zařízení nejen ukládáme, ale také tyto cookies čteme, neboť do zákazníkova zařízení je uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

 

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 

identifikovat zákazníka při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, zaznamenat si, že nám zákazník udělil souhlas dle tohoto dokumentu.

Takové cookies a další soubory jsou nepostradatelné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zákazník zablokuje tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat korektně a společnost MOEHR s.r.o. nemusí být schopna zákazníkovi poskytnout služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.

 

Dále do zákazníkova zařízení:

 

ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek  a následně vytvářet statistiky a přehledy a neposlední řadě měřit účinnost reklamy;

zobrazovat zákazníkovi různé varianty našeho webu, pokud testujeme nově zřízené funkční verze našeho webu;

umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

ke sběru údajů o zákazníkově chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

pro realizaci přizpůsobených nabídek zákazníkovi a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem výše zmíněné realizace přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o zákazníkově chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme zákazníkovy identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 

Pokud využití cookies třetích stran a předání zákazníkových údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s  využíváním těchto cookies a předáváním zákazníkových údajů reklamním a sociálním sítím zákazník souhlasí. Každopádně zákazník souhlas může kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve svém prohlížeči. 

 

2.2.            Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web www.elektromarial-praha.cz, www.moehr.cz , zpracováváme údaje o zákazníkově chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez zákazníkova souhlasu) za účelem:

 

získání informací, na jejichž základě budeme moci naše webové stránky vylepšovat a zkvalitňovat; naším oprávněným zájmem je zde poskytnutí co nejlepších služeb pro naše zákazníky;

vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je měření efektivnosti našeho webu a optimalizace výdajů na reklamu;

Údaje o zákazníkově chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 

IP adresa zákazníkova zařízení (adresa zákazníkova zařízení, pomocí které komunikuje s jinými zařízeními v síti internet);

 

operační systém zákazníkova zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

prohlížeč, který na zákazníkovo zařízení používá, jeho verze a jazykové nastavení;

adresa webové stránky (URL adresa), ze které zákazník přichází na náš web.

Pro tyto účely zákazníkovy osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování má zákazník právo uplatnit námitku.

 

3.     Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi zákazník komunikuje prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu nebo sociálních sítí budeme zpracovávat identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez zákazníkova souhlasu) za účelem:

 

vyřízení zákazníkových požadavků; pokud zákazník realizuje u nás objednávku zboží nebo služeb resp. s námi uzavřel jinou smlouvu a jeho požadavek se vztahuje k této smlouvě, máme právo zpracování realizovat na základě plnění smlouvy se zákazníkem;

evidence zákazníkových požadavků, která napomáhá jejich kontrole, že zmíněné požadavky jsou plněny řádně a včas;

prokazování, že jsme zákazníkův požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás zákazník tímto způsobem objedná nějaké zboží a později uplatní reklamaci;

jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely zákazníkovy osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu má zákazník právo uplatnit námitku.

 

4.      Pokud nám zákazník udělí svůj souhlas:

Pokud zákazník až dosud nevyužíval naše služby (nemá s námi uzavřenou žádnou smlouvu, ani u nás dosud neobjednal žádné zboží či služby) a při poskytnutí svých údajů nám udělí svůj souhlas, můžeme jeho identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, sdělit zákazníkovi naše nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. je můžeme zaslat Českou poštou.

 

Zákazníkův souhlas je naprosto dobrovolný a může být kdykoli odvolán. Pro odvolání souhlasu je potřeba, aby nás zákazník kontaktoval přiměřeným způsobem jehož popis je v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Odvolání zákazníkova souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání.

 

 

 

Kdo zákazníkovy osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny výše zmíněné zákazníkovy osobní údaje zpracovává MOEHR s.r.o. jako správce. To znamená, že MOEHR s.r.o. stanovuje shora vymezené účely, pro které jsou zákazníkovy osobní údaje shromažďovány, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

 

Zákazníkovy osobní údaje MOEHR s.r.o. může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 

pokud je zákazník adresátem služby, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, konkrétně partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek;

v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé zákazníkovy osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.

na základě zákazníkova souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají jen a pouze na základě našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou zejména:

 

a)      poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;

 

b)       provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury;

 

c)      poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů;

 

d)      poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;

 

e)      advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury.

 

(Seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů, které využíváme, naleznete v seznamu zpracovatelů uvedeném na webu PPL CZ.

Všichni naši zpracovatelé jsou zároveň vázáni závaznými pravidly Supplier code of conduct DPDHL.)

 

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytne zákazník v rámci objednávání zboží či služeb, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od zákazníka získáváme také sledováním zákazníkova chování na našem webu. V některých případech je MOEHR s.r.o. oprávněna získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy uplatňujeme své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

 

 

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my má zákazník svá práva a povinnosti při zpracování svých osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 

1.      Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde zákazníkovy osobní údaje získáváme a komu je předáváme. Rovněž má zákazník právo vědět kdo kromě nás jeho osbní údaje zpracovává a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob“. Pokud si i přes prostudování tohoto dokumentu není zákazník jist, které osobní údaje o něm zpracováváme, můžete společnost Shopping net Praha požádat o potvrzení, že zpracovávené osobní údaje, které se zákazníka týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány oprávněně a zákazník má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás může zákazník požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii bude zákazníkovi poskytnuta bezplatně a další kopie již s poplatkem 50,- Kč.

 

2.      Právo na opravu

Pokud zákazník zjistí, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na opravu těchto údajů a to bez zbytečného odkladu.

 

3.      Právo na výmaz

V určitých případech má zákazník právo na vymazání jeho osobních údajů. Společnost Shopping net Praha zákazníkovy osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže, za předpokladu, že je splněn některý z následujících důvodů:

 

zákazníkovy osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se ovšem jedná o údaje, k jejichž zpracování byl zákazníkův souhlas nezbytně nutný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

zákazník využije svého práva  a vznese námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku proti zpracování) osobních údajů. Rovněž tak u osobních údajů jež zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Zákazník by měl mít zejména na paměti, že i když půjde o jeden z výše zmíněných důvodů, neznamená to, že budou okamžitě všechny zákazníkovy osobní údaje smazány. Toto právo nelze uplatnití v případě, že zpracování zákazníkových osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

 

4.      Právo na omezení zpracování

V určitých případech může zákazník kromě práva na výmaz využít i právo na omezení zpracování svých osobních údajů. Toto právo zákazníkovi umožňuje v jistých případech požadovat, aby došlo k takovému označení jeho osobních údajů, aby tyto údaje nemohly být předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování zákazníkových osobních údajů musíme omezit zeiména když:

 

zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu než se obě strany dohodnou na tom, jaké údaje jsou správné;

zákazníkovy osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale zákazník upřednostní před výmazem takových údajů jejich omezení (např. pokud zákazník očekává, že by nám v budoucnu své údaje stejně poskytl);

zákazníkovy osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené druhy zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, kdy probíhá šetření, zda je zákazníkova námitka oprávněná či nikoli, jsme povinni zpracování zákazníkových osobních údajů omezit.

 

5.      Právo na přenositelnost

Zákazník má právo získat od nás všechny své osobní údaje, které nám o své svobodné vůli poskytl a které zpracováváme na základě jeho souhlasu (viz. část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Osobní údaje budou zákazníkovi poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na zákazníkovu žádost reagovat bez zbytečných průtahů a údaje snadno poskytnout, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

6.      Právo vznést námitku proti zpracování

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, společnost MOEHR s.r.o. přestane jeho osobní údaje zpracovávat bez dalšího prodlení; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít pádné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

7.      Právo podat stížnost

Uplatněním práv zákazníka výše zmíněným způsobem není nijak dotčeno jeho právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může zákazník uplatnit především v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje společnost MOEHR s.r.o. zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů našich zákazníků, ať se jedná o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se může zákazník obracet na emailovou adresu moehr@moehr.cz.  Na této adrese je zákazníkovi k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

 

Zákazníkovu žádost či podnět bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve zcela výjimečných případech, například pokud se jedná o značnou složitosti zákazníkova požadavku, si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho zdůvodnění musí být zákazník informován.